ป้องการการคลุมดำที่ข้อความ ss


งานสายตรวจจราจร
ด.ต.บุญลือ เลิศคอนสาร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คอนสาร
งานจราจร

๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
          - ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดทั้งในและนอกสถานีตำรวจ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้อง เป็นระเบียบ มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ
          - แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรกับประชาชน ไม่หลบซ่อนตรงมุมต่างๆ ต้องปรากฏตัวอย่างชัดเจน
          - แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการอบรมวินัยจราจรให้มากกว่าการกวดขันจับกุม มิใช่มุ่งเน้นการจับกุมเพื่อหวังผลเงินรางวัล
          - แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์และอบรมวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจข้อกฎหมาย และอันตรายจากอุบัติเหตุ การจราจรพร้อมสร้าง "เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน"
          - ปฏิบัติต่อผู้ใช้ยานพาหนะโดยเท่าเทียมและเสมอเหมือนกันทุกคนตามอำนาจหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายและยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นญาติพี่น้อง และใส่ใจบริการงานในหน้าที่ตลออระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

๒. เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร และเปรียบเทียบปรับ
          - ให้การต้อนรับ และการบริการแก่ผู้ที่มาชำระค่าปรับ หรือมาติดต่อราชการด้วยใจบริการ พร้อมกล่าวทักทายว่า "สวัสดีครับ/ค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือครับ/ค่ะ"
          - แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย
          - อธิบายพร้อมอบรมให้ความรู้การจราจรอย่างต่อเนื่องทุกคน เพื่อเตือนสติประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
          - บอกถึงการลงโทษของการกระทำความผิดซ้ำซาก ให้การเตือนมากกว่าการข่มขู่ โดยให้มีความประทับใจ
          - ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
          - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจบริการประชาชนให้สมกับคำว่า "บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว" มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหลักการ   "ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน" ที่มาติดต่อราชการ และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาค และเสมอเหมือนกันทุกคน
          - ปฏิบัติตามมาตรฐาน/ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการตามแผนภูมิที่ติดเป็นขั้นตอนการให้บริการแล้วเสร็จ เป็นสัญญาประชาคม

กิจกรรมที่ ๑ จัดระบบและวางแผนจัดการจราจร
๑. รวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการจราจร และสถิติอุบัติเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บนถนนดุจครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
       - จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจราจร แผนที่เส้นทางลัด/ สำรองต้องจัดทำรายละเอียดของถนนแต่ละสายในเขตรับผิดชอบว่ามี ถนนสายใดบ้าง เป็นถนนสายหลักกี่สายสายรองกี่สายแต่ละสายยาวกี่กิโลเมตร มีทางโค้งอันตรายกี่โค้ง จุดตัดกี่จุด จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีจุดใดบ้าง พร้อมทั้งมีแผนที่ และภาพถ่ายประกอบ ฯลฯ
       - สถิติอุบัติเหตุจราจร จัดทำเป็นปีปฏิทินไว้ข้อมูลสถิติการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจรแยกเป็นรายเดือนรายปีมีการทำนาฬิกาอุบัติเหตุ คล้ายกับนาฬิกาอาชญากรรม โดยวงกลมแต่ละวงให้ หมายถึงถนนแต่ละสายในเขตรับผิดชอบวงด้านในสุดให้หมายถึงถนนอื่น ๆ (ตรอก ซอก ซอย)  ถ้าตายให้ใช้สมุดสีแดง บาดเจ็บ สีนํ้าเงิน ทรัพย์สินเสียหาย สีขาว  ทําขึ้น ๒ วง ใช้เปรียบเทียบเดือนที่ผ่านมากับปัจจุบัน
       - ขึ้นป้ายโฆษณาเกี่ยวกับงานจราจรตำรวจร่วมพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดุจครอบครัวเดียวกัน
กิจกรรมที่ ๒ จัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณหรือจุดที่มีปัญหาจราจร
๑.  กำหนดหรือจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจรรับผิดชอบไว้เป็นประจำแต่ละช่วงเวลาในบริเวณทางร่วมทางแยกถนนสายหลัก สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า และย่านชุมชนจุดต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาจราจร หรือมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้สมกับพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่า "บริการดุจญาติพิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว" และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา
       ๑.๑ ตรวจสอบการปล่อยแถวและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ จร. ก่อนปฏิบัติหน้าที่จากเอกสาร และภาพถ่ายประกอบ ต้องมีสมุดควบคุมการปล่อยแถวและภาพประกอบการอบรมปล่อยแถวจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องถูกต้องตามระเบียบ คือ หมวกกันน็อคต้องมีรหัสหมวกสองข้างซ้ายขวาและชื่อ สภ. ที่สังกัดเป็นอักษรสูงขนาดหนึ่งนิ้วสีดํา แต่งกายชุดปฏิบัติการรองเท้าคอมแบตยัดท้อป ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกองบังคับการตำรวจจราจร และศูนย์จราจร จังหวัดใหญ่ ๆ ให้ใส่รองเท้าท้อปบูธ กางเกงขาม้าได้และหน้าหมวกกันน็อคหลังตราแผ่นดินต้องเป็นสีแดง รหัสหมวกซ้ายขวาต้องเป็นสีแดงสูงหนึ่งนิ้วและมีคำว่า "จร"   เขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงสูงสองนิ้ว ยกเว้นตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริใช้สีนํ้าเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
        ๑.๒ ตรวจคำสั่งการปฏิบัติตั้งแต่ ๐๖.๐๐ -๒๐.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมทุกเดือนต้องออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
        ๑.๓ ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน รอง ผกก.,สว., รอง สว.จร.หรือ หน.จร. ต้องมีสมุดตรวจสอบประจำจุดวิธีการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาแต่ละ สภ. (เช่น วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.  พ.ต.ท.ขยัน  ออกพื้นที่  รอง ผกก.ป.สภ.ฯ ออกตรวจการจราจรในเขตพื้นที่ไปที่หน้าโรงเรียนบ้านคอนสาร  พบ ด.ต.บริการ  ดีเด่น  รหัส ๖๐๑ อยู่ปฏิบัติหน้าที่จึงบันทึกไว้ เป็นต้น และต้องมีภาพประกอบการปฏิบัติงานของ  รอง ผกก., สว., รอง สว.จร. หรือ หน.จร .และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร)
       ๑.๔ นำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ มากำหนดแผนการวางกำลังให้กับพันธะสัญญาว่า
             -  "บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว"
             -  "กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน"
กิจกรรมที่ ๓ อำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร
๑. จัดทำสมุดควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่งจราจร
      - มีสมุดควบคุมการเบิกจ่าย ต้องทำสมุดควบคุมการเบิกใบสั่งและคุมการส่งคืนใบสั่งที่ใช้หมดแล้ว ต้องเก็บไว้ให้ตรวจสอบได้ทุกเล่ม ถ้าหากสูญหายต้องแจ้งความเอกสารหายด้วย (ตรวจสำเนาใบสั่งใช้ แล้วหรือใบสั่งปัจจุบันของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายว่าเขียนข้อหาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เขียน อัตราค่าปรับในใบสั่งเฉพาะข้อหาที่ชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ เป็นต้น)
๒. จัดทำสถิติการจับกุมความผิดจราจรและการเสียค่าปรับ
      -  ตรวจดูสรุปรายเดือนว่าออกใบสั่งไปเท่าใด มีผู้ชำระค่าปรับเท่าใด ได้เงินค่าปรับเท่าใด สมุดคุมรวมทั้งสถานีต้องทำสมุดสรุปผลการจับกุมตามใบสั่งเป็นรายเดือน แต่ละเดือน โดยมีข้อมูลเป็นช่อง ๆ ตามลำดับ ดังนี้ ลำดับวัน เดือน ป?ที่จับ รหัสผู้จับ ชื่อ สกุลผู้ถูกจับข้อหา ชนิดรถ วันที่ครบกำหนด ๗ วัน ผลคดี ใบเสร็จเล่มที่ เลขที่ ชื่อพนักงานสอบสวน หมายเหตุ 
๓. จัดเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้อย่างเป็นระบบ
      - ตรวจสมุดคุมยึดใบขับขี่และการจัดเก็บไว้เป็นมัด ๆ เป็นรายวัน เดือน ตามหมวดอักษรในที่เก็บใบขับขี่ผู้ถูกจับและให้ดูด้วยว่าในตู้เก็บใบขับขี่ผู้ถูกจับมีการยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ ของผู้ถูกจับไว้หรือไม่ ถ้ามีถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจในการยึดไว้
กิจกรรมที่ ๔ จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจรและบังคับใช้กฎหมาย
๑. จัดสายตรวจจราจรไว้คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาจราจรและอบรมชี้แจงแนวนโยบายเร่งด่วน ๖ เดือน แรก ของ ตร. ให้เข้าใจถึง
        ๑.๑ พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ดังนี้
                 - บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว
                 - กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย   ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน
        ๑.๒ การวางตัว การปฏิบัติตัว และการกำหนดหน้าที่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติฯ ของ ตร.
              - ผู้รับผิดชอบฯ อบรมสายตรวจจราจร ตามคู่มือการปฏิบัติฯ ของ ตร. และให้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย เร่งด่วนของ ตร.
              - ตรวจคำสั่ง ต้องมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแต่ละนายรับผิดชอบถนนแต่ละสาย
              - ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของตำรวจ จร. ตามความเหมาะสม ต้องมีภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยืนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ทางร่วม ทางแยก หน้าโรงเรียน ชุมชน ต่าง ๆ เป็นต้น
              - วิเคราะห์สภาพปัญหา และอุบัติเหตุจราจร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการและลดจำนวนอุบัติเหตุจราจร
             - กำหนดแผนการจัดการจราจรและแนวทางในการแก้ไข โดยตรวจสอบแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุสดคล้องกับสภาพการจราจรในพื้นที่หรือลดอุบัติเหตุ มีการปฏิบัติจริงตามแผนและมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ๓ แผน คือ
            ๑) แผนหลัก คือ แผนจราจรรายปี
            ๒) แผนรอง คือ แผนรองรับเทศกาลต่าง ๆ
            ๓) แผนเผชิญเหตุ คือ แผนที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ได้คาดหมาย
กิจกรรมที่ ๕ อบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยการจราจร
เสมือน "บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว"
๑. จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวินัยการจราจรในสถานศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ หรือชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงการปฏิบัติ ตามพันธสัญญา "บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว"
       ๑.๑ ตรวจโครงการครู ๕ นาที, โครงการยุวจราจร โครงการอบรม กฎหมายจราจรอื่น ๆ โดยทำโครงการไว้ในแต่ละปีงบประมาณทุกๆ ปี
       ๑.๒ แผนการปฏิบัติครอบคลุมทั้งพื้นที่ ในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมภาพถ่าย
       ๑.๓ ให้ปฏิบัติการตามคู่มือการปฏิบัติฯ ของ ตร.
๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจร
       - เก็บไว้อย่างเป็นระบบ มีตู้เก็บแยกเป็นสัดส่วน ( เช่น ลิ้นชักแรกเป็น พ.ร.บ.จราจร ลิ้นชักสองเป็น พ.ร.บ. รถยนต์ ลิ้นชักสามเป็น พ.ร.บ.การ ขนส่ง เป็นต้น )
กิจกรรมที่ ๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร
๑. ร่วมหารือกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อร่วมกัน แก้ไข ปัญหาจราจรดุจครอบครัวเดียวกัน
       ๑.๑ ตรวจโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ต้องมีภาพถ่ายประกอบในการแต่ละชุมชนในแต่ละเดือนและในภาพต้องระบุวัน เดือน ปี เวลาด้วย
       ๑.๒ สรุปรวบรวมปัญหาแต่ละครั้งให้ชัดเจน และวิธีการแก้ไข เมื่อออกไปแล้ว ต้องสรุปปัญหา และวิธีแก้ไขแต่ละครั้งให้ชัดเจน โดยสรุปในกระดาษ เอ ๔ แบ่งหน้ากระดาษให้เท่า ๆ กัน ด้านซ้ายให้เขียนสภาพปัญหา โดยมีข้อมูล ดังนี้ ลำดับ (เรื่องของปัญหา ๑.๒.๓.) ปัญหา กระดาษด้านขวาเขียนข้อมูลดังนี้ ลำดับ (เรื่องของวิธีการแก้ไข ๑.๒.๓.) วิธีการแก้ไขปัญหา
       ๑.๓ การปฏิบัติต้องเปรียบเสมือนการ "บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว" และมีหลักฐาน
๒. จัดการฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยเหลืองานจราจรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดุจครอบครัวเดียวกัน
       ๒.๑ มีการอบรม ต้องทำโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลืองานจราจร ( เช่น อาสาสมัครจราจร  อาสาสมัครตำรวจบ้าน หรืออาสาอื่น ๆ โครงการดังกล่าวต้องทำในแต่ละปีงบประมาณ ) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรดุจครอบครัวเดียวกัน
       ๒.๒ มีภาพถ่ายประกอบการอบรมอย่างชัดเจนในภาพต้องระบุวัน เดือน ปี ด้วย
กิจกรรมที่ ๗  การบริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์  ดุจครอบครัว    ดำเนินการ  ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตามพันธสัญญาใหม่ว่า
       - บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว
       - กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย  ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน
        ๑.๑ บก./บช./ตร.มีการสุ่มตรวจถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญาและการวางตนให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติของ ตร.
        ๑.๒ ให้มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติตนตามคู่มือการปฏิบัติฯ ของ ตร.
๒. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส่ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติฯ ของ ตร.
      - การบังคับใช้กฎหมายด้วยการแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน
กิจกรรมที่ ๘ จัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ
       ๑.๑ ตรวจหลักฐานสำเนาหนังสือติดต่อประสานงาน ต้องแยกลิ้นในแฟ้ม เอกสาร ลิ้นที่หนึ่ง  เป็นการ
ประสานงานภาครัฐ ลิ้นที่สอง เป็นการประสานงานภาคเอกชน
       ๑.๒ ตรวจผลการปฏิบัติ ลิ้นที่สาม เป็นภาพประกอบการประสานต่าง ๆ ( เช่น ภาพบริษัทเอกชนมอบกรวยยาง ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอำนวยความสะดวกการจราจรงานประจำปีอำเภอจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น )
       ๑.๓ มีการบันทึกผลแก้ไขปัญหาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจราจร และการลดอุบัติเหตุจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่  ๙  เป้าหมายแสดงผลผลิต  (out put) 
เป็นการวัดผลสำเร็จของการดำเนินการในเชิงปริมาณ
๑. อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากร (ราย/แสนคน)
๒. ร้อยละที่ลดลงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
       - ผลการดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ต้องนำมาสู่การลดจำนวนผู้เสียชีวิต และวัดผลตามข้อ ๑. และ ๒. ได้จริง
       - บก. มีการนำผลการวัดตามข้อ ๑ และ ๒ ไปใช้เปรียบเทียบภาพรวม เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป
กิจกรรมที่  ๑๐ เป้าหมายแสดงผลลัพธ์ (out come)
เป็นการวัดผลสำเร็จของการดำเนินการในเชิงคุณภาพ
๑. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกในพื้นที่
        - ใช้แบบวัดความพึงพอใจฯ ตามที่ ตร. กำหนด (ตามภาคผนวก)
๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจ
        - ให้ บก. เป็นผู้ประเมินเพื่อดูการแก้ไขปัญหาการอำนวยความสะดวกด้านจราจร
กลับหน้าหลัก
ขับขี่ปลอดภัย ...คนขับ - คนซ้อน ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย.....
                    ด้วยความปรารถนาดี.......จาก สภ.คอนสาร


สถานีตำรวจภูธรคอนสาร
153 หมู่ที่ 2 ถนนราษฏร์เจดีย์  ตำบลคอนสาร  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทร. 0 4487 6686 , 0 4487 6691   แฟ๊กซ์ 0 4487 6686
E-mail : [email protected] 
ร้อยตำรวจตรีประยงค์ ศรีบุญเรือง  ผู้ดูแลเว็บ/ข้อมูล  E-mail : [email protected]


ร.ต.ท.สุริยันต์ นันบุญมา
รอง สว.จร.สภ.คอนสาร
(หัวหน้าชุดสายตรวจจราจร)
ด.ต.มงคล  บุญมาตุ่น
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คอนสาร
ด.ต.ถวิล  มุมทอง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คอนสาร
ด.ต.วิสุทธิ์  คลองนาวัง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คอนสาร

ส.ต.ต.วิษณุพงศ์ วงษ์สุภา
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คอนสาร
(ธุรการงานจราจร)
กลับหน้าหลัก
ด.ต.อนุรัตน์ สารนอก
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คอนสาร
ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ คงเมืองกุลศรี
รอง สวป.สภ.คอนสาร